Tưởng Rằng Đã Quên - Trịnh Công Sơn
Decrease font size  Default font size  Increase font size 

 
anhmau.jpg